Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (Mgr. Ivana Riljaková, Mládeže 366/26, 038 21 Mošovce, IČO: 48 197 335, DIČ: 1080005663, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Martin, číslo živnostenského registra: OU-MT-OZP-2015/007752-2) a spotrebiteľa pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.peknosti.sk.

Spotrebiteľom alebo kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar a služby na internetovej stránke www.peknosti.sk a súhlasí s obchodnými podmienkami uvedeného e-shopu.

Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box 5-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 041/7632 120
Fax č.: 041/7632 139
e-mail: za@soi.sk

Všeobecné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania  objednávky. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadruje svoj súhlas s nimi.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

Objednávka a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Objednávka prijatá cez e-shop www.peknosti.sk je chápaná ako záväzná zmluva, uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a spotrebiteľom, resp. kupujúcim. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou, teda e-mailom na info@peknosti.sk alebo objednávkou cez e-shop www.peknosti.sk – vložením do „nákupného košíka“.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby, zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“. Predtým je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, prípadné zmeny v dostupnosti tovaru, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Predávajúci má právo upraviť objednávku v rámci písomnej komunikácie alebo stornovať jednotlivé položky objednávky v prípade, že sa požadovaný tovar predal v kamennom obchode skôr, než predávajúci objednávku potvrdil. Prípadná zmena bude písomne odkomunikovaná so spotrebiteľom.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie e-mailu v dôsledku plnej mailovej schránky spotrebiteľa alebo na e-mailové adresy od nespoľahlivých poskytovateľov e-mailových služieb. V tomto prípade nie je žiadnym spôsobom dotknutá záväznosť objednávky a povinnosti z jej vytvorenia plynúce. O stave objednávky sa môže spotrebiteľ dozvedieť aj priamym informovaním sa u predávajúceho.

V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 15 dní na  účet spotrebiteľa.

Dodacie lehoty

Tovar bude predávajúcim odoslaný najneskôr do 10 dní od prijatia platby na účet predávajúceho, ak nie je pri tovare uvedené inak. Dodacia lehota môže byť iná v individuálnych prípadoch – táto zmena dodacej lehoty je uvedená vždy pri konkrétnom tovare. Prípadná zmena termínu dodávky bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Dodanie tovaru môže byť tiež upravené a skrátené na základe dohody spotrebiteľa s predávajúcim.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

V prípade voľby osobného odberu tovaru alebo voľby dovozu tovaru domov bude objednávka pripravená na vyzdvihnutie do 48 hodín po potvrdení objednávky, a to vtedy, ak je objednaný tovar na sklade. Ak tovar nie je na sklade, tovar bude odovzdaný podľa štandardných dodacích podmienok. Objednávka pripravená na osobné vyzdvihnutie je rezervovaná maximálne 7 dní od potvrdenia objednávky (pri platbe v hotovosti) alebo od prijatia platby na účet predávajúceho. Po uplynutí tejto doby má predávajúci právo objednávku stornovať, pokiaľ sa so spotrebiteľom vopred nedohodol inak.

Cena, platobné a prepravné podmienky

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho a je uvedená pri každom tovare, ponúkanom na stránke www.peknosti.sk. Cena tovaru je platná v čase objednania.

Pri tovare, vyrábanom na objednávku, si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti pri osobnom odbere tovaru alebo prevodom / vkladom na účet predávajúceho na základe faktúry, ktorá mu bude doručená elektronicky na e-mail.

Pri osobnom odbere a dovoze tovaru domov platí spotrebiteľ za cenu tovaru pri prebratí alebo doručení tovaru na zvolenú adresu spotrebiteľa cenu za produkt + dopravné náklady.

V prípade nesprávne uvedených dodacích údajov, má predávajúci právo žiadať úhradu poštovného pre opätovné zaslanie.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

  1. Osobný odber v Martine – presná adresa osobného odberu bude spotrebiteľovi oznámená ihneď po prijatí objednávky. Osobný odber nie je spoplatnený.
  2. Dovoz do domu v rámci okresov Martin a Turčianske Teplice – poplatok za tento typ doručenia je 2,90€ bez ohľadu na počet kilometrov.
  3. Slovenská pošta – doporučene 1. triedou. Výška poštovného je 3,90€. Pri objemovo a váhovo výrazne väčších balíkoch sa poštovné môže navýšiť, o čom bude spotrebiteľ pri potvrdení objednávky informovaný.
  4. Kuriér DPD – v rámci Slovenskej aj Českej republiky. Poplatok za tento spôsob dopravy je 5,90€. Pri objemovo a váhovo výrazne väčších balíkoch sa poplatok môže navýšiť, o čom bude spotrebiteľ pri potvrdení objednávky informovaný.
  5. Zásielkovňa – sami si vyberiete miesto osobného odberu kdekoľvek na Slovensku. Poplatok za tento spôsob doručenia objednávky je 2,90€.

Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese, uvedenej na objednávke. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s predajnou cenou.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok, dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Práva a povinnosti  predávajúceho a spotrebiteľa

Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.

Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste, dohodnutom zmluvnými stranami.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ (kupujúci) má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14-tich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Tovar je potrebné odoslať na vlastné náklady Slovenskou poštou (nie na dobierku) na adresu Peknosti.sk, Mgr. Ivana Riljaková, Mládeže 366/26, 038 21 Mošovce.  Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám bude zaslaný ihneď po vyžiadaní na  e-mailovej adrese info@peknosti.sk. Prosíme o uvedenie čísla bankového účtu vo formáte IBAN, v inom prípade nie je možné realizovať prevod peňazí za vrátený tovar prevodom. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nesmie niesť stopy opotrebovania okrem bežného zaobchádzania so zakúpeným tovarom (napríklad skúšanie alebo kontrola tovaru). V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorý nesie stopy presahujúce hranice bežného zaobchádzania, môžeme účtovať kupujúcemu náhradu škody, pokrývajúcu náklady na poškodenie alebo opotrebovanie, pričom výška tejto náhrady môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, podliehajúcej vráteniu v prospech kupujúceho. Nie je možné vymeniť vrátený tovar za iný. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú. Prosíme o dodržanie stanoveného termínu vrátenia. Čiastka za vrátený tovar bude zaslaná deklarovanou formou: prevodom na bankový účet, v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy spolu s tovarom. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Možnosť stornovať objednávku tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. s vytlačeným menom a pod.) – takúto objednávku je možné stornovať pred začatím vyhotovovania tovaru, neskôr stornovanie nie je možné.

O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľ informovaný e-mailom do 24 hod od obdržania žiadosti o odstúpenie.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

a) tovar nie je možné dodať (tovar nie je dostupný u dodávateľa alebo bol tovar predaný pred potvrdením objednávky),

b) sa zmenila cena dodávateľa produktu,

c) vystavená cena produktu bola chybná,

d) kupujúci sa javí ako nedôveryhodná osoba (neuvedie správne telefónne číslo, adresu, e-mailovú adresu, neodpovedá na e-maily, nekomunikuje s predávajúcim),

e) si kupujúci neprebral objednávku v stanovenom termíne.

V prípade, že niektorá z týchto situácií nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar vopred, bude mu táto suma vrátená, avšak bez nákladov spojených s balným a poštovným, t.j. kupujúcemu bude vrátená výlučne cena neprebratého produktu.

Záruka, reklamácie

Záručná doba  v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov, súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia  reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote, a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou, než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby, spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Reklamáciu uplatnite na adrese: info@peknosti.sk

Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry alebo pokladničného bloku (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).

Reklamovaný tovar je potrebné poslať bežným balíkom na adresu: Peknosti.sk, Mgr. Ivana Riljaková, Mládeže 366/26, 038 21 Mošovce.

Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Mgr. Ivana Riljaková, Mládeže 366/26, 038 21 Mošovce, IČO: 48 197 335, DIČ: 1080005663, ako správca osobných údajov, informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto sa budeme v našich vzťahoch s vami riadiť vždy týmito zásadami.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, prípadne podať sťažnosť alebo položiť otázku, týkajúcu sa našich elektronických služieb, kontaktujte nás elektronicky na info@peknosti.sk.

Sťažnosť môžete podať tiež u svojho miestneho dozorného orgánu: Takýto kompetentný orgán môžete nájsť aj na oficiálnej webovej stránke EU.

Pokiaľ sa neuvádza inak, Mgr. Ivana Riljaková je kontrolórom údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, webových stránok a aplikácií v zmysle tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.

Kategórie osobných údajov:

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať fyzickú osobu. Je to údaj, ktorý by priamo alebo nepriamo mohol identifikovať odkazom na nejaký identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden či viac faktorov, špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určitej fyzickej osoby. Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít online aj offline.

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať a spracovávať, zahŕňajú:

 • Kontaktné informácie, ktoré nám umožňujú komunikovať s vami, ako napríklad váš titul, meno, dodacia a fakturačná adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, ktorá  nám umožňuje posielať vám správy.

Účely spracovania dát:

 • Splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a služieb, zákaznícke služby, správa fakturácie, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším nákupom.
 • Riadenie našich každodenných obchodných potrieb, ako je spracovanie platieb a riadenie finančného účtu, plnenie záväzkov, podávanie správ a dodržiavanie právnych predpisov.

Použitie osobných údajov:

Vaše osobné informácie môžeme použiť na komunikovanie s Vami za účelom vybavenia objednávky.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov:

Pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a proti iným nezákonným formám spracovania aplikujeme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia, vhodne navrhnuté na ochranu osobných údajov. Prístup k osobným informáciám majú iba oprávnení príjemcovia na základe potreby ich poznania.

Príjemcovia osobných údajov a ich zdieľanie:

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami, mimo Mgr. Ivana Riljaková, okrem nižšie uvedených dôvodov:

 • Tretie strany: Na poskytovanie alebo vykonávanie služieb a funkcií v našom mene môžeme použiť tretie strany. Osobné informácie môžeme sprístupniť týmto tretím stranám s cieľom vykonávania uvedených služieb a funkcií. Akékoľvek spracovanie uvedených osobných údajov sa bude robiť iba podľa našich pokynov a bude kompatibilné s pôvodnými účelmi.
 • V súlade s platnými zákonmi: Osobné údaje, týkajúce sa jednotlivcov, môžeme podľa platných legislatívnych predpisov sprístupniť verejným alebo súdnym orgánom, pracovníkom a orgánom činným v trestnom konaní vrátane plnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva, vrátane agentúr a súdov v krajinách, v ktorých pôsobíme. Tam, kde to zákon umožňuje, môžeme uvedené údaje zverejniť tretím stranám (vrátane právneho zástupcu), pokiaľ je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak to vyžaduje presadzovanie našich práv, ochrana nášho majetku alebo práva, majetku alebo bezpečnosti iných, prípadne, podľa potreby, na podporu funkcií externého auditu, dodržiavania predpisov a riadenia podniku.

Uchovávanie dát:

Osobné identifikačné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi.

Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle §17 zákona č. 122/2013 Z. z., kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji  v znení neskorších predpisov a zo zákona č.  108/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov:

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz (“právo byť zabudnutý”),
 • právo na obmedzenie spracovania údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu,
 • právo na prenos údajov,
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov na úrade na dohľad,
 • právo odobrať súhlas.

Súhlas a odobratie súhlasu: poskytnutím osobných informácií potvrdzujete, že rozumiete zberu, spracovaniu a používaniu informácií, uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasíte. V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním odvoláte, vyhradzujeme si právo ďalej spracovávať a používať vaše osobné údaje v rozsahu, požadovanom alebo prípustnom zo zákona.

Cookies nepoužívame.

Facebook:

Sledovanie konverzií Facebook: Naše webové stránky môžu používať službu na sledovanie konverzií pixelov spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje sledovať úkony používateľov po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak sme schopní zaznamenať účinnosť inzercie na Facebooku na štatistické účely a kvôli prieskumu trhu. Zhromaždené dáta ostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme vidieť osobné údaje žiadneho jednotlivého používateľa. Zozbierané údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook. Spoločnosť Facebook dokáže prepojiť údaje s vaším účtom Facebook a používať ich na vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami o používaní údajov na stránke Facebook, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sledovanie konverzií Facebook tiež umožňuje spoločnosti Facebook a jej partnerom ukazovať vám reklamy na stránke Facebook aj mimo nej. Okrem toho, váš počítač o tom uloží súbor cookie. Ak chcete svoje povolenie zrušiť, kliknite tu: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ (kupujúci) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva, spotrebiteľ  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len !zákon 391/2015). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na asr@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorú je možné podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk (zoznam oprávnených subjektov je dostupný konkrétne na stránke  http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/…index_en.htm.

Návrh kupujúceho na začatie ARS musí v zmysle §12 odsek 3 Zákona 391/2015 Z.z. obsahovať:

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené ARS spôsobom podľa §12 ods. 1 písm. a) až e) Zákona 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

Všetky texty a fotografie, uvedené na stránke www.peknosti.sk sú výlučne vlastníctvom predávajúceho a ich použitie bez jeho súhlasu je zakázané.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory, vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie vo formáte .doc tu.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

Formulár zasielajte výlučne poštou na nižšie uvedenú adresu. Zaslanie formulára e-mailom je možné výhradne po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho.

Komu:

Mgr. Ivana Riljaková, Sídlo: Mládeže 366/26, 038 21 Mošovce, tel. +421908478181, e-mail: info@peknosti.sk