Ochrana osobných údajov

Vážení nakupujúci,

plne rešpektujem Vaše súkromie a konám výhradne v zmysle platnej legislatívy zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákonov č.602/2003 Z.z., č.576/2004 Z.z. a č.90/2005 Z.z..

Na základe ustanovenia § 10 tohto zákona je prevádzkovateľ, ktorý mieni získať od dotknutej osoby jej osobné údaje, povinný najneskôr pri ich získavaní informovať dotknutú osobu a bez vyzvania jej vopred oznámiť (1) názov a sídlo alebo trvalý pobyt prevádzkovateľa (2) účel spracúvania osobných údajov (3) poučenie o dobrovoľnosti (4) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené a formu zverejnenia.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je Ivana Riljaková, Mládeže 366/26, 03821 Mošovce, IČO: 48197335, DIČ: 1080005663

Prehlasujem, že spracovanie osobných údajov je len na účel doručenia tovaru.

Pri prvom nákupe v internetovom obchode vypĺňate iba tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresu (adresu dodania), telefonický kontakt, e-mailovú adresu. Žiadne iné údaje nie sú vyžadované.
Osobné údaje ani obsah objednávok nebudú poskytované tretím stranám.

Prepravcom sú poskytnuté údaje adresy a telefónne číslo na zaslanie SMS správy vo forme avíza.

Ak si neželáte poskytnutie telefónneho čísla prepravcovi oznámte nám to v poznámke k objednávke.

E-mailová adresa sa žiadnemu prepravcovi neposkytuje.

Pre Vašu informáciu o priebehu a stave nákupov sú Vám k dispozícii údaje v internetovom obchode len po Vašom prihlásení na základe hesla, ktoré ste si sami zvolili pri prvom zadávaní adresy.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje okamžite na žiadosť odstrániť osobné údaje a priebehy Vašich nákupov z databáze internetového obchodu.